Trò chơi leo núi đang chờ đợi bạn trong thể loại này.
Trèo lên các di tích như Tháp Eiffel, hoặc đơn giản là một ngọn núi.