เกมปีนเขารอคุณอยู่ในประเภทนี้
ปีนขึ้นไปเช่นอนุสาวรีย์หอไอเฟลหรือเพียงภูเขา