صعود بازی در انتظار شما در این دسته است.
صعود بناهای تاریخی مانند برج ایفل، و یا به سادگی یک کوه.